36617325-7(98-031+)

درخـــواست نقشــــه های الکـــترونیکی

کاربر گرامی لطفا به ترتیب مراحل زیر جهت دریافت نقشه خود اقدام فرمائید

 1. جستــجو براســاس
  کد نوســـازی
  کد پستی
  UTM مختصات
  نام معــبر
 2. انتخاب نوع خروجی نقشه
  تصاویر ماهواره ای
  تصاویر دیجیتال هوایی
  نقشه وضع موجود املاک

  مقیاس 1/5000
  مقیاس 1/3000
  مقیاس 1/2500
  1/2000 مقیاس
  مقیاس 1/500

  تصاویر دیجیتال هوایی سال 1392

  سال 1343
  سال 1348
  سال 1354
  سال 1361

  سال 1385
  سال 1388
  سال 1391
  سال 1395
 3. خـــلاصه سبد سفارش شما
  :مقیاس
  :عنوان
  :زمان
  :هزینه
 4. ورود اطــلاعات کــاربر
 5. درگــاه پرداخـت بانـک


 6. خـــروجی نقــــشه


;